Корупция - що е то ?

Корупция – що е то ?

I. Корупция – що е то ?

Корупцията няма легално определение в българското законодателство, няма и едно единствено определение, което може да бъде използвано, за да включи разбиранията на всички хора за това какво е корупция.Понятието за корупция се променя с времето. Неща, които не са били включвани в понятието корупция с времето се включват, неща които преди са се смятали за неправилни, с времето започват да се считат за нормални и естествени.

Различни изследователи, включително и различни държавни и над държавни организации са се опитвали да дадат някакво понятие за корупция:

– корупцията е неправилно изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза, считат англичаните

– поведението на лица, които не са държавни служители в най-общия смисъл на думата, но които предлагат на държавния служител да извърши нещо, да което директно му предлагат пари или други материални облаги. Част от възможните поведения, които се включват в понятието корупция са свързани с нашия Наказателен кодекс и включват:

– престъпленията по служба – общо престъпление по служба, т.е. който извърши или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или чужд интерес;

– класическия подкуп – който получи или съответно даде пари или друга имотна облага, за да се извърши нещо, което му се следва по служба. Тук има варианти:

a) това нещо, което е извършено може да е задължение на държавния служител и тогава то не винаги е престъпление;

б) когато това се извършва с цел престъпление – когато човекът е подкупен, за да извърши престъпление – това е квалифициран, тежък състав, съвсем различен.

Като работно определение, когато са налице проблеми с нечие поведение :

Корупцията е неправилно използване на обществен или служебен ресурс, с цел извличане на облага – пряка или последваща.

Корупция е и поведението на тези, които подбуждат държавните служители да извършват тази дейност.

Гранични на корупцията форми на поведение:

– процес, който да тече – административен процес за получаване на нещо – лиценз, разрешително, регистрация и т.н.;

– тясно място в административната процедура – човек, който има някакъв монопол върху властта и липса на възможности за заобикаляне на този монопол.

Възможни зони с повишен корупционен риск:

– там, където се дават лицензи, разрешителни;

– там, където се разпределят пари;

– обществените поръчки – навсякъде по света са най-рисковите като фактор за корумпиране на част от държавното управление;

– там, където могат да се решават въпроси, свързани със служебното положение: назначаване на приятели, познати, роднини;

– навсякъде, където съществува монопол върху обществен ресурс, може да се появи корупция.

II. Конфликт на интереси в държавната администрация– що е то ?

Основната характеристика на конфликта на интереси в държавната администрация е, че той представлява пресечна точка между обществения интерес и частния интерес.

Изискването към държавните служители за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

В кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е посочено поведението, което следва да има всеки служител:

Да не използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси;

Да не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения;

Да не участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лиза, отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.

error: Alert: Съдържанието е защитено !!