СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ Условия за Бизнес инструментите на Facebook
пт. сеп. 30th, 2022
Долупосочените условия („Условия за самообслужвано рекламиране“ или „Условия за самообслужвани реклами“) са приложими за използването от Ваша страна на Продуктите на Facebook (като например интерфейсите за самообслужвани реклами и API) за създаване, подаване и/или доставяне на каквато и да е рекламна или друга търговска/спонсорирана дейност или съдържание (наричани общо „Интерфейси за самообслужвани реклами“) и всички поръчки, които правите чрез Интерфейсите за самообслужвани реклами („Поръчка“).

Можете да се насочите към желаната от Вас аудитория чрез закупуване на реклами за разпространяване във Facebook, Facebook, Instagram, наши издателски мрежи или друго място, където предлагаме реклами.

  1. Когато правите Поръчка, трябва да ни посочите типа реклама, която искате да закупите, сумата, която искате да похарчите, и своята оферта. Ако приемем Вашата Поръчка, ще доставим Вашите реклами, когато материалите станат налични. При обслужването на Вашите реклами ние правим всичко възможно да ги доставим на посочената от Вас аудитория или да постигнем избрания от Вас резултат, въпреки че не можем да гарантираме за всеки конкретен случай, че Вашата реклама ще достигне до желаната цел или ще постигне желания резултат.
  2. Вашите реклами трябва да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и насоки, както и нашите Политики за рекламиране. Неспазването им може да доведе до различни последици, включително анулиране на рекламите, които сте пуснали, и прекратяване на акаунта Ви.
  3. Имаме право да отхвърлим или да премахнем всяка реклама по каквито и да е причини.
   1. Вие ще спазвате нашите Условия за потребителски плащания до приложимата степен.
   2. Ще заплащате всички суми, посочени във всяка Поръчка, която подавате, заедно с всички приложими данъци/такси. Сумата, която дължите за всяка Поръчка ще бъде изчислена въз основа на нашите проследяващи механизми.
   3. Чрез подаването на Поръчка, Вие ни упълномощавате да получим Вашия личен и/или бизнес кредитен доклад от кредитно бюро или когато подавате Поръчка, или във всеки момент след това.
   4. Вие носите отговорност за поддържане сигурността на Вашия рекламен акаунт и разбирате, че ще бъдете таксувани за Поръчки, направени във или чрез Вашия рекламен акаунт.
   5. Ако правите плащания с директен дебит, Вие се съгласявате, че можем да Ви таксуваме за всички суми, попадащи в обхвата, с който сте се съгласили при регистрация. Ще бъдете предварително уведомени, ако дадена такса надвишава уговорения обхват.
   6. Можете да прекратите Поръчка по всяко време, но е възможно Вашите реклами да са активни 24 часа, след като ни уведомите, и все още ще носите отговорност за плащането на тези активни реклами.
   7. Сумите, които начисляваме, може да се подлагат и да включват приложими данъци и налози, включително, но не само, данъци при източника. Вие носите отговорност за поемането и преизчисляването на каквито и да е данъци, които се прилагат за Вашата трансакция. Вие ще ни обезщетявате и няма да допускате настъпване на вреди за нас от и срещу всякакви претенции, произлизащи от неизпълнение на това задължение от Ваша страна.
   8. Ако методът Ви на плащане не сработи или ако акаунтът Ви изтече, ние имаме право да предприемем допълнителни стъпки, за да съберем дължимите просрочени суми. Вие ще заплащате всички разходи, свързани с подобно събиране, включително адвокатски хонорари, в рамките на нормалното. Дължимите просрочени суми ще натрупват лихва от 1% на месец или законоустановения максимум, което от двете е по-малко.
   9. Имаме право да Ви разрешаваме да закупувате реклами с „Баланс на рекламодател“, представляващ предплатен баланс, който може да се използва единствено за покупка на реклами във Facebook. Балансите на рекламодател са само за бизнес или търговски цели. Балансите на рекламодател са невъзстановяеми с изключение на случаите, когато възстановяването се изисква от закона. Facebook не е банка и не предлага банкови услуги; съответно върху балансите на рекламодател не се начислява лихва, те не са депозити и не са застраховани от Федералната корпорация за застраховане на депозитите, Компенсационната схема за финансови услуги, нито други организации или застрахователни планове, независимо дали държавни, или частни.
   10. Ще попаднете в една от двете категории в зависимост от метода на плащане: фактуриран или нефактуриран клиент. Фактурираните клиенти са тези, на които Facebook задава максимален лимит за изразходване на средства и издава фактури на периодична база за плащания в съответствие с приложимите условия за фактуриране. Нефактурираните клиенти са тези, които трябва да извършват плащания по време на самата покупка. По собствено усмотрение Facebook има право да класифицира клиенти като фактурирани клиенти на база на различни фактори, като например изразходваните средства за реклама и платежоспособност.Вие трябва да заплащате своите Поръчки в съответствие със следното:
  4. Понякога е възможно да се наложи да тестваме подобрения на нашите аудитории и системи за доставка, които биха могли да повлияят на Вашето рекламиране. Нашето тестване е предназначено да подобрява ефективността на представянето на Вашето рекламиране. Ние си запазваме правото на тестване, когато считаме, че тестването ще бъде благоприятно за представянето на рекламодателя.
  5. Ние ще определим размера, мястото и позиционирането на Вашите реклами.
  6. Създаването на график за доставяне се подчинява на наличността и може да не бъде непрекъснато.
  7. Ние не гарантираме достигането или представянето, което Вашите реклами ще получат, като например брой хора, които ще видят Вашите реклами, или брой на щракванията върху Вашите реклами, които ще получите.
  8. Не можем да контролираме начина на генериране на щраквания върху Вашите реклами. Разполагаме със системи, които се опитват да откриват и филтрират определени щраквания, но не носим отговорност за клик-измами, технологични проблеми или други възможни невалидни щраквания, които може да окажат влияние върху цената на активните реклами.
   1. След визуализиране рекламите стават публична информация. Рекламите може да се споделят повторно и до тях да се осъществява достъп извън насочената аудитория (включително от страницата във Facebook, която изпълнява рекламите, или в рамките на Facebook). Ако потребители са взаимодействали с Вашата реклама, тя ще остане в нашите Продукти (напр. споделена, докато потребителите я изтрият, или видима за потребители чрез инструментите на акаунта им).
   2. Ако Вашата реклама се отнася за социални въпроси, избори или политика, Facebook може да показва (без разноски за Вас) и да предоставя достъп до съдържанието и творческия елемент на рекламата, както и информация за рекламната кампания (като например общия разход и датата на доставка и информация за насочването) за период от седем години от изпълнението на Вашата поръчка.
   3. Вие се съгласявате, че Facebook може да разкрива Вашето рекламно съдържание и цялата информация, свързана с Вашето рекламиране, на държавни органи или длъжностни лица, ако Facebook счита, че разкриването би съдействало при разследване на законно основание.Лицензът ни за доставяне на Вашата реклама се прекратява при изпълнението на Вашата Поръчка. Въпреки това обаче Вие разбирате, че:
  9. Ние ще Ви предоставим доклади за типовете хора, виждащи Вашите реклами, и за начина, по който се представят рекламите Ви. Използването от Ваша страна на тези доклади се подчинява на Ограниченията за използване на данни в нашите Политики за рекламиране. Можем да предоставим на даден бизнес и на тези, които рекламират за бизнеса, информация за броя реклами, които се изпълняват за бизнеса сред Продуктите на Facebook, както и всички приложими ограничения за тези реклами.
  10. Ние предлагаме инструменти, за да предоставим прозрачност на нашите потребители относно начина, по който работи рекламирането във Facebook, и контрол върху преживяването им, свързано с рекламите, включително информация, която е достатъчна да им демонстрира защо им се показват определени реклами. Вие приемате, че информацията, асоциирана с Вашето рекламиране, може да бъде включена в тези инструменти, и че тези инструменти могат да повлияят на възможността Ви да рекламирате пред тези потребители или да им попречат да виждат рекламите Ви.
  11. Нямате право да издавате съобщения в пресата или да оповестявате публично своите взаимоотношения с Facebook или Продуктите на Facebook без нашето предварително писмено разрешение.
   1. Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с правото и ще обвържете рекламодателя с тези Условия за самообслужвани реклами и Условията на услугата и с Търговските условия, с които също така се съгласявате.
   2. Ако рекламодателят, когото представлявате, нарушава тези Условия за самообслужвани реклами, Условията на услугата или Търговските условия, можем да Ви държим отговорни за това нарушение.
   3. Вие се съгласявате, че имаме право да предоставяме информация за отчет на кампанията на крайния рекламодател, за когото пускате кампанията.Ако пускате реклами от името на другиго, трябва да имате разрешение за това и се съгласявате, както следва:
  12. Възможно е да Ви помолим да прегледате и приемете допълнителните условия, които са приложими към използването от Ваша страна на определена функция или функционалност, предоставени чрез Интерфейсите за създаване на самообслужвани реклами. Ако има противоречие между допълнителните условия и тези Условия за самообслужвани реклами, допълнителните условия ще важат по отношение на използването от Ваша страна на определената функция или функционалност до степента на противоречието. Възможно е от време на време да променяме или актуализираме тези Условия за самообслужвани реклами и непрекъснатото използване от Ваша страна на Интерфейсите за създаване на самообслужвани реклами постановяват приемането на тези промени.
  1. Ако сте жител или основното седалище на бизнеса ви е в САЩ или Канада, Facebook, Inc. предоставя Интерфейсите на самообслужваните реклами.
  2. Ако сте жител или основното седалище на бизнеса ви е извън САЩ или Канада, Facebook Ireland Limited предоставя Интерфейсите на самообслужваните реклами, с изключение на това, че рекламодателите в някои държави при определени обстоятелства може да сключат договор директно с компаниите-клонове на Facebook единствено за целите на поставянето на Поръчки. Ако е приложимо за Вас, можете да намерите специални клаузи, приложими за Вашите Поръчки от тези клонове тук.
  3. За да се избегне съмнение, независимо от това с кого сключвате договор (както е описано в раздели 16.a и 16.b), Политиките за рекламиране на Facebook (и съответните включени Стандарти на общността) са приложими съгласно Условията на услугата от лицето, което предоставя Продуктите на Facebook съгласно приложимите Условия на услугата във Вашия регион.Договорна страна:
 1. Всички претенции, искове или спорове, които произтичат от или са във връзка с настоящите Условия за самообслужвани реклами, подлежат на клаузата за разрешаване на спорове в Търговските условия.
 2. Тези Условия за самообслужвани реклами ще се прекратят в случай на прекратяване на Търговските условия, но следните разпоредби ще продължат да се прилагат: встъпителният параграф, раздели 2, 4, 8-12 и 15-18.
Дата на влизане в сила: 31 август 2020 г.