СОФИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ По правилата на ЕС
пт. сеп. 30th, 2022

Контролираме данъчните измами по правилата на ЕС. Правителството одобри изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат правилата на две директиви, свързани със задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Промените имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2376, в ДОПК се създават правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ще обменя с компетентните органи на държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища (с изключение на становищата, издадени по отношение на физически лица) и предварителни споразумения за ценообразуване.

Съгласно Директива (ЕС) 2016/881 в ДОПК се създават правила за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия. Компетентен орган за осъществяване на този обмен е изпълнителният директор на НАП. Отчетите по държави се предоставят на държава-членка или на друга юрисдикция, в която съставно предприятие на многонационална група предприятия е местно лице за данъчни цели или има място на стопанска дейност. В обхвата на обмена попадат само групи, които имат общи консолидирани приходи в размер над 1 466 872 500 лева за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, както е отразено в нейните консолидирани финансови отчети.

Предлагат се детайлни правила по отношение на случаите, когато многонационална група от предприятия подава отчет по държави в България. Тази информация се предоставя от крайното предприятие майка на групата, когато то е местно лице за данъчни цели на България. Когато крайното предприятие майка не е местно лице за данъчни цели на България, отчет по държави се подава от заместващо предприятие майка или съставно предприятие на групата, което отговаря на определени условия. Отчетът по държави се подава пред изпълнителния директор на НАП по електронен път в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за групата.

Със законопроекта се отменят разпоредбите, с които в българското законодателство е въведена Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Във връзка с отмяната на раздел VI от ДОПК „Процедура за обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз относно доходи от спестявания“ е предвидено съответните правила в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за приспадане и възстановяване на данък, платен в друга държава-членка, да бъдат отменени от 1 януари 2022 г., като се отчита давностният срок, в рамките на който би могло да бъде подадено искане за приспадане или възстановяване на платен данък в друга държава-членка.