сб. дек. 3rd, 2022

През 2015 г. работата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) бе разнообразна и значителна. Сложните случаи варираха от разследване на измами в рамките на екологичен проект в Африка, до сътрудничество с японските и малайзийските органи по случай на неплащане на антидъмпингови мита в многомилионен размер или разбиване на престъпна мрежа за производство на фалшив шампоан в Испания. OLAF докладва за отлични резултати от разследванията, като приключи най-голям брой случаи през последните години, ограничи трансграничните измами и постигна осезаеми резултати в защитата на парите на данъкоплатците в ЕС. PDF version БЪЛГАРСКИ

Нашите разследвания през 2015 г. още веднъж доказаха, че незаконните дейности не спират на националните граници“, заяви генералният директор на OLAF Джовани Кеслер. „Смятам, че чрез нашите отлични резултати в разследванията и големия брой приключени случаи ние успешно служим на европейските граждани и допринесохме за това парите на ЕС да отиват там, където са най-необходими, вместо да бъдат присвоявани от измамници“, добави той. „Това, от което се нуждаем сега обаче, е подходяща рамка, която дава възможност на държавите да работят ефективно заедно в борбата срещу измамите, затова трябва да постигнем напредък в създаването на Европейска прокуратура.“

Резултатите от разследванията на OLAF за 2015 г. в цифри:

  • През 2015 г. OLAF приключи 304 разследвания, рекорден брой за службата, и се концентрира по-специално върху намаляването на броя на продължителните разследвания в своя портфейл.
  • Службата започна 219 нови разследвания през 2015 г., особено голям брой, постигнат на фона на намаляването на броя на разследващите служители.
  • OLAF оцени повече входящи информационни елементи, които представляват интерес за евентуално разследване, за по-кратко време, като приключи 90 % от своите 1442 процедури за проверка в срок от два месеца.
  • През годината OLAF издаде 364 препоръки към съответните органи на държавите членки и на органите на ЕС. Те ще позволят възстановяване на неправомерно изразходвани средства на ЕС и ще улеснят подвеждането под съдебна отговорност на измамниците.
  • Структурните фондове отново бяха обект на по-голямата част от нейните разследвания и OLAF препоръча на националните органи и на органите на ЕС възстановяването на общо 888,1 милиона евро финансови средства в бюджета на ЕС.

OLAF започна да работи на „пълна мощност“ след своята реорганизация

Резултатите от тази година също доказват, че четири години след нейното реорганизиране през 2012 г. службата е значително по-ефективна във всички сфери на своята работа. OLAF не само започна и приключи повече разследвания отколкото преди своята реорганизация: след реорганизацията бяха започнати 83 % повече разследвания и бяха приключени 93 % повече разследвания, което е по-бързо от всякога досега. OLAF също така почти намали наполовина процента на продължителните разследвания в сравнение с периода преди 2012 г.

OLAF се съсредоточава върху борбата срещу контрабандата на цигари

ОЛАФ отбеляза напредък в усилията си за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия. Чрез своите разследвания и случаи на координация и в хода на съвместните митнически операции, които службата организира с държавите – членки на ЕС, и с трети държави, OLAF помогна на националните органи да конфискуват 619 милиона цигари през 2015 г.

OLAF предлага европейски политики за борба с измамите

През 2015 г. OLAF даде важен принос към законодателните инициативи на Европейската комисия, като играеше особено активна роля в продължаващите преговори по предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска прокуратура. OLAF счита, че Европейската прокуратура ще рационализира процеса на идентифициране на измамниците и по-бързото им изправяне пред съда. Това значително ще повиши защитата на бюджета на ЕС и ще намали настоящата разпокъсаност на националните усилия за правоприлагане в тази област.

През 2015 г. OLAF също подписа важни споразумения за административно сътрудничество с международни организации, включително с Европейската банка за възстановяване и развитие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната продоволствена програма. Тези споразумения ще помогнат на OLAF да задълбочи борбата си срещу трансграничните измами, особено в областта на външната помощ на ЕС.

Мисия, мандат и правомощия на ОЛАФ:

Мисията на OLAF е да открива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:
• извършва независими разследвания на измамите и корупцията, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
• допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС, като разследва случаите на сериозни злоупотреби от страна на персонала на ЕС и членовете на институциите на ЕС;
• разработва стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В своята функция за извършване на независими разследвания OLAF може да провежда разследвания във връзка с измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със:
• всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
• някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
• съмнения за сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на европейските институции.

За повече информация:

Alina BUREA
Говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 295 73 36
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
Twitter: @OLAFPress

Silvana ENCULESCU
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 298 17 64
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
Twitter: @OLAFPress