Условия за Бизнес инструментите на Facebook

Бизнес инструментите на Facebook Бизнес инструментите на Facebook

Условия за Бизнес инструментите на Facebook

Бизнес инструментите на Facebook са част от Продуктите на Facebook, които предоставяме, за да помогнем на издатели и собственици на уеб сайтове, разработчици, рекламодатели, бизнес партньори (и техните клиенти) и други лица да се интегрират и да използват и обменят информация във Facebook. Бизнес инструментите на Facebook включват API и SDKПиксела на Facebookдобавките за социални мрежи, като например бутоните за харесване и споделяне, Комплекта за акаунт и вход на Facebook, както и други интеграции в платформата, добавки, кодове, спецификации, документации, технологии и услуги. С щракването върху „Приемам“ или с използването на някой от Бизнес инструментите на Facebook Вие се съгласявате със следното:

Споделяне на лични данни с Facebook

 1. Можете да използвате Бизнес инструментите на Facebook, за да ни изпращате лични данни относно Вашите клиенти и потребители („Клиентски данни“). В зависимост от Продуктите на Facebook, които използвате, Клиентските данни може да включват:
  1. Информацията за контакт“ съдържа информация, която лично идентифицира лицата, например чрез имена, имейл адреси и телефонни номера, които използваме само за целите на съвпадането. Ние ще хешираме Информацията за контакт, която ни изпратите, чрез Facebook пиксел преди предаването. Когато използвате други Бизнес инструменти на Facebook, вие или вашият доставчик на услуги можете също преди предаването да хеширате Информацията за контакт по начин, указан от нас.
  2. Данните за събитие“ включват друга информация, която споделяте за клиентите си и действията, които те предприемат в уеб сайта и приложенията ви или в магазините ви, като например посещения на обектите ви, инсталации на приложенията ви и покупки на продуктите ви.
 2. Клиентските данни не включват информация, за която дадено лице изрично ви насочва да споделите в платформата ни, като например статия или песен, споделена чрез добавките за социални мрежи или друга интеграция.
 3. Ние няма да споделим Клиентските данни, които ни предоставите, с трети лица (включително рекламодатели), освен ако нямаме вашето разрешение или законът не го изисква от нас. Ние ще поддържаме конфиденциалността и защитата на Клиентските данни, включително като поддържаме съответните организационни, технически и физически защитни средства, които са разработени да (а) предпазват сигурността и целостта на Клиентските данни, докато са в рамките на нашите системи, и (б) да осигуряват защита срещи случаен или неупълномощен достъп, използване, промяна или разкриване на Клиентските данни в рамките на системите ни.
 4. Вие потвърждавате и гарантирате, че вие (или доставчикът на данни, който използвате) имате правна основа (в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и насоки за съответния отрасъл) за разкриването и използването на Клиентските данни. Ако не сте събрали Клиентските данни директно от лицето, за което се отнасят, вие потвърждавате и гарантирате, без ограничение на тези Условия за Бизнес инструментите, че имате всички необходими права и разрешения, както и правна основа за разкриването и използването на Клиентските данни.
 5. Вие ще ни уведомите своевременно за всички действителни жалби или предизвикателства или заплахи за такива, свързани с използването на лични данни съгласно тези Условия за Бизнес инструментите, и ще си сътрудничите с нас в отговор на такива жалби или предизвикателства.
 6. Ако използвате Клиентските данни от името на трето лице, вие също така потвърждавате и гарантирате, че имате правото като представител на въпросното трето лице да използвате и обработвате тези данни от негово име и да обвържете третото лице с тези Условия за Бизнес инструментите. Ще използвате Клиентските данни или всички аудитории или отчети, генерирани чрез използването на Клиентските данни, само от името на третото лице.
 7. Няма да споделяте Клиентски данни с нас, за които знаете или би трябвало да знаете, че са предоставени от или относно деца под 13-годишна възраст, или които включват здравни, финансови или други категории чувствителна информация (включително всякаква информация, описана като чувствителна от приложимите закони).

Използване на Клиентските данни

 1. Ние ще използваме Клиентските данни за следните цели, в зависимост от това кои Продукти на Facebook Компании изберете да използвате:
  1. Информация за контакт за съвпадане
   1. Вие ни инструктирате да обработваме Информацията за контакт само за съвпадане на Информация за контакт с ИД на потребители на Facebook или Instagram („Съвпадащи ИД на потребители“), както и да комбинираме тези ИД на потребители със съответните Данни за събитие. Ние ще изтрием Информацията за контакт след процеса по съвпадане.
  2. Данни за събитие за услуги за анализи и измерване
   1. Вие ни инструктирате да обработваме Данните за събитие (a) за подготовка на отчети от ваше име относно влиянието на рекламните ви кампании и друго онлайн съдържание („Отчети за кампания“) и (b) за генериране на анализи и статистически данни относно клиентите ви и използването от тяхна страна на вашите приложения, уеб сайтове, продукти и услуги („Анализи“).
   2. Ние ви предоставяме неизключителен и непрехвърлим лиценз за използване на Отчетите за кампания и Анализите за вътрешните цели на бизнеса ви само и единствено на обобщена и анонимна база за целите на измерването. Нямате право да разкривате Отчетите за кампания или Анализите или части от тях на трети лица, освен ако не е уговорено друго с нас в писмена форма. Ние няма да разкрием Отчетите за кампания или Анализите, нито части от тях, на трети лица без вашето разрешение, освен ако (i) те не са комбинирани с Отчети за кампания и Анализи от множество други трети лица и (ii) вашата идентифицираща информация не е премахната от комбинираните Отчети за кампания и Анализи.
  3. Данни за събитие за създаване на насочващи аудитории
   1. Ние можем да обработим Данните за събитие, за да създаваме аудитории (включително персонални аудитории за уеб сайтове, персонални аудитории за мобилни приложения и офлайн персонални аудитории), които се групират заедно по общи Данни за събитие, които можете да използвате за насочване в рекламни кампании. По свое усмотрение ние можем и да ви позволим да споделяте тези аудитории с други рекламодатели.
  4. Данни за събитие за разпространяване на търговски и трансакционни съобщения
   1. Ние можем да използваме Съвпадащите ИД на потребители и свързаните Данни за събитие, за да ви помогнем да достигнете до хората чрез трансакционни и други търговски съобщения в Messenger и други Продукти на Facebook Компании.
  5. Данни за събитие за персонализиране на функции и съдържание и подобряване и защитаване на Facebook Продукти
   1. Ние използваме Данните за събитие, за да персонализираме функциите и съдържанието (включително рекламите и препоръките), които показваме на хората във и извън нашите Продукти на Facebook Компании. Във връзка с насочването на рекламите и оптимизирането на разпространението ние ще: (i) използваме Данните за събитие за оптимизиране на разпространението само след обобщаване на тези Данни за събитие с други данни, събрани от други рекламодатели или по друг начин събрани от Facebook Продукти; и (ii) няма да позволим на други рекламодатели или трети лица да насочват реклами единствено на базата на вашите Данни за събитие.
   2. Също така можем да използваме Данните за събитие, за да популяризираме безопасността и защитата във и извън Продуктите на Facebook Компании, за цели за проучване и развитие, както и за да поддържаме целостта и да подобряваме Продуктите на Facebook Компании.
  1. Специални разпоредби относно използването на пикселите на Facebook и SDK
   1. Вие (или партньори, действащи от ваше име) не можете да поставяте пиксели, асоциирани с вашия бизнес диспечер или акаунт за реклами, в уеб сайтове, които не притежавате, без нашето писмено разрешение.
   2. Ако използвате нашите пиксели или SDK, потвърждавате и гарантирате, че сте предоставили на потребителите ясно и разбираемо известие на потребителите относно събирането, споделянето и използването на Клиентските данни, което включва най-малко:
    1. За уеб сайтове – ясно и разбираемо известие на всяка уеб страница, където се използват нашите пиксели, което води към ясно обяснение, (а) че трети лица, включително Facebook, могат да използват бисквитки, уеб отметки и подобни технологии, за да събират или получават информация от вашите уеб сайтове и от другаде в интернет и да използват тази информация, за да предоставят услуги за измерване и целеви реклами, (б) как потребителите могат да се отпишат от събирането и използването на информация за насочване на реклами и (в) къде даден потребител може да осъществи достъп до механизъм за упражняване на подобен избор (например предоставяне на връзки към: http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.eu/).
    2. За приложения – ясна и забележима връзка, която е лесно достъпна вътре в настройките на вашето приложение или от всяка политика за поверителност и от който и да било магазин или уеб сайт, където вашето приложение се разпространява, която води към ясно обяснение, (а) че трети лица, включително Facebook, могат да събират или получават информация от вашето приложение или други приложения и да използват тази информация, за да предоставят услуги за измерване и целеви реклами, и (б) как и къде потребителите могат да се отпишат от събирането и използването на информация за насочване на реклами.
   3. В юрисдикции, които изискват информирано съгласие за съхраняването и достъпа до бисквитки или друга информация на устройството на крайния потребител (като например, но не само, Европейският съюз), трябва да гарантирате по удостоверим начин, че крайният потребител е предоставил нужното разрешение, преди да използвате Бизнес инструментите на Facebook, за да ни разрешите да съхраняваме и осъществяваме достъп до бисквитки или друга информация на устройството на крайния потребител. (За предложения относно внедряването на механизми на съгласие посетете Ръководство на Facebook относно съгласие за бисквитки за сайтове и приложения.)
  1. Модификация, прекратяване и запазване:
   1. Ние можем да модифицираме, да преустановяваме временно или да прекратяваме достъпа Ви до Бизнес инструментите на Facebook, както и да спираме предоставянето на тези инструменти, във всеки момент. Можете да спрете да използвате Бизнес инструментите на Facebook по всяко време. В съответствие с тези Условия за Бизнес инструментите ние можем да запазим Данните за събитие за максимален срок от две години. Ние ще запазим всички аудитории, които създадете чрез Данните за събитие, докато не ги изтриете чрез инструментите на акаунта си.
   2. Тези Условия за Бизнес инструментите регулират предоставянето от ваша страна на Клиентските данни към нас и използването от ваша страна на Бизнес инструментите на Facebook. Използването от ваша страна на тези Бизнес инструменти на Facebook може да бъде регулирано и от Политиката на платформата на Facebook. Тези Условия за Бизнес инструментите не заменят никакви условия, приложими към закупуването от ваша страна на средства за рекламиране от нас (включително, без изброяването да е изчерпателно, Политиките за рекламиране във Facebook на https://www.facebook.com/policies/ads), и тези условия ще продължат да се прилагат към рекламните ви кампании. Условията за персонални аудитории на Facebook (понастоящем достъпни на https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos) няма да са приложими за аудитории, генерирани чрез обработката на Данни за събитие съгласно тези Условия за Бизнес инструментите. Запазваме си правото да наблюдаваме или проверяваме дали спазвате тези Условия за Бизнес инструментите.
   3. Забележка:
    1. Актуализирахме нашите Условия за проследяване на конвертиране, персонализирани аудитории от Вашия уеб сайт и персонализирани аудитории от Вашето мобилно приложение, включително променихме името им на Условия за Бизнес инструментите на Facebook. За целите на Условията на Бизнес инструментите на Facebook препратките в съществуващите условия или споразумения към „Facebook Инструменти“ вече означават Бизнес инструменти на Facebook.
    2. Актуализирахме Условията за офлайн конвертиране, включително сме променили името им на Условия за Бизнес инструментите на Facebook. За целите на Условията на Бизнес инструментите на Facebook препратките в съществуващите условия или споразумения за (i) „Данни за продажби“ вече означава данни за клиентите; (ii) „Информация за потребителя“ вече означава информация за контакт; (iii) „Данни за трансакции на продажби“ вече означава данни за събития; (iv) „Съвпадащи данни“ вече означава данни за събития, комбинирани със съответстващи ИД на потребители; (v) „Несъвпадащи данни“ вече означава данни за събития, които не са комбинирани със съответстващи ИД на потребители; (vi) „Отчети“ вече означава отчети на кампаниите; и (vii) „ОК“ вече означава нашата функция за офлайн конвертирания.
   4. Както с нашите Търговски условия, ние имаме право да правим промени в тези допълнителни условия. Продължавайки достъпа до или използването на някои Продукти на Facebook, които се подчиняват на допълнителните условия, след актуализация на допълнителните условия, вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуализираните условия.
   5. Нищо в настоящите Условия за Бизнес инструментите няма да ни попречи да направим разкривания на потребителите ни, свързани с Бизнес инструментите на Facebook, както може да ни бъде препоръчано, както ние може да определим, че е уместно, или както е изискуемо съгласно приложимите закони.
 1. Бележка до администраторите на лични данни в ЕС и Швейцария
  1. До степента, до която Клиентските данни съдържат лични данни, които вие обработвате съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) („GDPR“), страните приемат и се съгласяват, че за целите на предоставянето на съвпадане, измерване и аналитични услуги, описани в Параграфи b.1 и b.2 по-горе, вие сте администраторът на лични данни по отношение на такива лични данни, и вие сте инструктирали Facebook Ireland Limited да обработи тези лични данни от ваше име като вашият обработващ данни съгласно тези условия и Условията за обработка на данни на Facebook, които са включени в настоящия документ за справка. „Лични данни“, „администратор на лични данни“ и „обработващ данни“ в този параграф имат значенията, постановени в Условията за обработка на данни. 

Последна редакция: 4 април 2018 г.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.