28 случая на забрани за офшорните дружества

парите на българските партии парите на българските партии

В закона са предвидени наказания за представяне на документи с невярно съдържание. Глобите са от 50 000 до 500 000 лева а при повторно нарушение стигат до 1 милион лева.

01 – На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено:01. участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
02 – участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
03 – участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионно-осигурително дружество по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
04 – участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
05 – участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
06 – участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
07 – участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
08 – участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
09 участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
10 – придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или общинска собственост;
11 – участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
12 – учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация;
13 – кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
14 – участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
15 – участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
16 – участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
17 – участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
18 – участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
19 – участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
20 – учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
21 – учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения;
22 – участие в публично-частно партньорство;
23 – учредяване или участие в социологическа агенция или в лице, което изготвя и предоставя публично изследвания на общественото мнение;
24 – учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимия финансов одит;
25 –  учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимите оценители;
26 – учредяване или участие в лице, което извършва дейност по Закона за енергията от възобновяеми източници;
27 – участие в търговско дружество с държавно или общинско участие;
28 – придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд. Предвидени са и някои изключения. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
About Другата гледна точка

Не е страшно да си луд, страшното е ако го осъзнаваш. Думите могат да бъдат опасни. През повечето време предпочитаме да говорим кратко и с недомлъвки. Пропускаме много – има заличени места в езиковото ни общуване. Може би приемаме, че празнините ще бъдат запълнени от слушателя или че пропуснатото не е съществено. Вероятно не се замисляме, но и в двата случая има голяма разлика между това, което мислим, че сме казали и това, което слушателят мисли, че сме имали предвид, и това, което в крайна сметка е разбрал.